Birds Name

1
Albatross
Albāṭrās
అల్బాట్రాస్
2
Ashy Crowned Sparrow Lark
āṣi kraunḍ spārō lārk
ఆషి క్రౌన్డ్ స్పారో లార్క్
3
Ashy Prinia
āṣi priniyā
ఆషి ప్రినియా
4
Asian Paradise Flycatcher
āsiyā pāraḍaij phlaikācar
ఆసియా పారడైజ్ ఫ్లైకాచర్
5
Asian White-Backed Vulture
āsiyā vaiṭ-byākḍ rābandu
ఆసియా వైట్-బ్యాక్డ్ రాబందు
6
Baya Weaver
Berrī vīvar
బెర్రీ వీవర్
7
Black Kite
black kite
బ్లఖ్కైట్
8
Black Vulture
nalla rābandu
నల్ల రాబందు
9
Black-Bellied Tern
blāk-bellīḍ ṭern
బ్లాక్-బెల్లీడ్ టెర్న్
10
Black-Headed Ibis
blāk heḍ aibis
బ్లాక్ హెడ్ ఐబిస్
11
Blue-Rock Pigeon
blū-rāk pāvuraṁ
బ్లూ-రాక్ పావురం
12
Blyth’s Reed Warbler
blait yokka rīḍ vārbler
బ్లైత్ యొక్క రీడ్ వార్బ్లెర్
13
Brahminy Kite
brāhmaṇa gālipaṭaṁ
బ్రాహ్మణ గాలిపటం
14
Brown Shrike
braun śrīk
బ్రౌన్ శ్రీక్
15
Button Quail
baṭan piṭṭa
బటన్ పిట్ట
16
Cattle Egret
paśuvula egreṭ
పశువుల ఎగ్రెట్
17
Chough
cau
చౌ
18
Chukar Partidge
cukar pārṭiḍj
చుకర్ పార్టిడ్జ్
19
Citrine Wagtail
siṭrin vāgṭail
సిట్రిన్ వాగ్టైల్
20
Cock
kāk
కాక్
21
Coot (common)
kūṭ (sādhāraṇaṁ)
కూట్ (సాధారణం)
22
Coppersmith Barbet
kāparsmit bārbeṭ
కాపర్స్మిత్ బార్బెట్
23
Crane
konga
కొంగ
24
Crow
kāki
కాకి
25
Cuckoo
kōkila
కోకిల
26
Curlew
karlev
కర్లెవ్
27
Darter
ḍārṭar
డార్టర్
28
Dove
paavuraalu
పావురాలు
29
Drongo
ḍrōṅgō
డ్రోంగో
30
Duck
bātu
బాతు
31
Eagle
gradha
గ్రద్ద
32
Eastern Skylark
tūrpu skailārk
తూర్పు స్కైలార్క్
33
Egyptian Vulture
ījipṭu rābandu
ఈజిప్టు రాబందు
34
Eurasian Golden Oriole
yurēṣiyan gōlḍen ōriyōl
యురేషియన్ గోల్డెన్ ఓరియోల్
35
Eurasian Spoonbill
yurēṣiyan spūnbil
యురేషియన్ స్పూన్బిల్
36
Fishing Eagle
phiṣiṅg īgil
ఫిషింగ్ ఈగిల్
37
Forest Wagtail
phāresṭ vāgṭail
ఫారెస్ట్ వాగ్టైల్
38
Gadwall
gāḍvāl
గాడ్వాల్
39
Gargany
gārgānī
గార్గానీ
40
Glossy Ibis
niganigalāḍē aibis
నిగనిగలాడే ఐబిస్
41
Goldfinch
gōlḍ phinc
గోల్డ్ ఫిన్చ్
42
Great Cormorant
grēṭ kārmōreṇṭ
గ్రేట్ కార్మోరెంట్
43
Great Egret Peria Kokku
grēṭ egreṭ periyā kokku
గ్రేట్ ఎగ్రెట్ పెరియా కొక్కు
44
Great Hornbill
grēṭ hārnbil
గ్రేట్ హార్న్బిల్
45
Greenish Leaf Warbler
ākupacca āku vārbler
ఆకుపచ్చ ఆకు వార్బ్లెర్
46
Grey Headed Fishing Eagle
grē heḍ phiṣiṅg īgil
గ్రే హెడ్ ఫిషింగ్ ఈగిల్
47
Grey Heron
grē herān
గ్రే హెరాన్
48
Grey Pelican
grē pelikān
గ్రే పెలికాన్
49
Grey Wagtail
grē vāg‌ṭail
గ్రే వాగ్‌టైల్
50
Guinea Fowl
giniyā pakṣulu
గినియా పక్షులు
51
Harrier
hāriyar
హారియర్
52
Hawk
hāk
హాక్
53
Hen
kōḍi
కోడి
54
Hoatzin
hōṭjin
హోట్జిన్
55
Hoopoe
hūpō
హూపో
56
Hornbill
hārnbil
హార్న్బిల్
57
Hummingbird
tenepitta
తేనెపిట్ట
58
Indian Cormorant
iṇḍiyan kārmōreṇṭ
ఇండియన్ కార్మోరెంట్
59
Indian Little Grebe
iṇḍiyan liṭil grīb
ఇండియన్ లిటిల్ గ్రీబ్
60
Indian Pond Heron
iṇḍiyan pāṇḍ herān
ఇండియన్ పాండ్ హెరాన్
61
Indian Treepie
iṇḍiyan ṭrīpī
ఇండియన్ ట్రీపీ
62
Kestrel
kesṭrel
కెస్ట్రెల్
63
Kingfisher
lakumukipiṭṭa
లకుముకిపిట్ట
64
Kite
gradha
గ్రద్ద
65
Lesser Goldenbacked Woodpecker
takkuva gōlḍen‌byākḍ vuḍ‌pekkar
తక్కువ గోల్డెన్‌బ్యాక్డ్ వుడ్‌పెక్కర్
66
Little Corporant
liṭil kārpōreṇṭ
లిటిల్ కార్పోరెంట్
67
Little Crake
liṭil krāk
లిటిల్ క్రాక్
68
Little Egret
liṭil egreṭ
లిటిల్ ఎగ్రెట్
69
Little Grebe
liṭil grīb
లిటిల్ గ్రీబ్
70
Little-Ringed Plover
liṭil-riṅgḍ plōvar
లిటిల్-రింగ్డ్ ప్లోవర్
71
Love Bird
lav barḍ
లవ్ బర్డ్
72
Mascaw
māskā
మాస్కా
73
Magpie Robin
māgpī rābin
మాగ్పీ రాబిన్
74
Moorhen (Common)
mūr’hen (sādhāraṇaṁ)
మూర్హెన్ (సాధారణం)
75
Munia
muniyā
మునియా
76
Mynah
mainā
మైనా
77
Night Heron
naiṭ herān
నైట్ హెరాన్
78
Nightawk
naiṭāk
నైటాక్
79
Nightingale
naiṭiṅgēl
నైటింగేల్
80
Olive-Backed Pipit
āliv-byākḍ pipiṭ
ఆలివ్-బ్యాక్డ్ పిపిట్
81
Oriental White Ibis
ōriyaṇṭal vaiṭ aibis
ఓరియంటల్ వైట్ ఐబిస్
82
Osprey
ōsprē
ఓస్ప్రే
83
Ostrich
uṣṭrapakṣi
ఉష్ట్రపక్షి
84
Owl
guḍlagūba
గుడ్లగూబ
85
Painted Stork
peyiṇṭeḍ koṅga
పెయింటెడ్ కొంగ
86
Pallid Harrier
pāliḍ hāriyar
పాలిడ్ హారియర్
87
Pariah Kite
pariyā kaiṭ
పరియా కైట్
88
Parrot
ciluka
చిలుక
89
Passer Domesticus
pāsar ḍomesṭikas
పాసర్ డొమెస్టికస్
90
Peacock
nemali
నెమలి
91
Pelican
pelikān
పెలికాన్
92
Penguin
peṅgvin
పెంగ్విన్
93
Peregrine Falcon
peregrain phālkan
పెరెగ్రైన్ ఫాల్కన్
94
Phesant-Tailed Jacana
pheseṇṭ-ṭeyilḍ jakanā
ఫెసెంట్-టెయిల్డ్ జకనా
95
Pied Harrier
paiḍ hāriyar
పైడ్ హారియర్
96
Pigeon
pāvuraṁ
పావురం
97
Pipit
pipiṭ
పిపిట్
98
Pitta
piṭṭa
పిట్ట
99
Purple Heron
parpul herān
పర్పుల్ హెరాన్
100
Purple Moorhen
parpul mūr’hen
పర్పుల్ మూర్హెన్
101
Purple Rumped Sunbird
parpul rampḍ san‌barḍ
పర్పుల్ రంప్డ్ సన్‌బర్డ్
102
Quail
piṭṭa
పిట్ట
103
Red Shank
reḍ ṣāṅk
రెడ్ షాంక్
104
Red-Wattled Lapwing
reḍ-vāṭeḍ lāp‌viṅg
రెడ్-వాటెడ్ లాప్‌వింగ్
105
Red-Wingled Bush-lark
reḍ-viṅglḍ buṣ-lārk
రెడ్-వింగ్ల్డ్ బుష్-లార్క్
106
Reef Heron
rīph herān
రీఫ్ హెరాన్
107
Rhinoceros Hornbill
khaḍgamr̥gaṁ hārn‌bil
ఖడ్గమృగం హార్న్‌బిల్
108
Roller
rōlar
రోలర్
109
Rosy Starling
rōjī sṭārliṅg
రోజీ స్టార్లింగ్
110
Ruddy-Breasted Crake
raḍḍī-bresṭ krāk
రడ్డీ-బ్రెస్ట్ క్రాక్
111
SandPiper(Common)
śāṇḍ‌paipar (sādhāraṇaṁ)
శాండ్‌పైపర్ (సాధారణం)
112
Sea Eagle
sī īgil
సీ ఈగిల్
113
Shag
ṣāg
షాగ్
114
Shrike
śrīkē
శ్రీకే
115
Siskin
siskin
సిస్కిన్
116
Skylark
skailārk
స్కైలార్క్
117
Small Blue Kingfisher
cinna blū kiṅg‌phiṣar
చిన్న బ్లూ కింగ్‌ఫిషర్
118
Sparrow
piccuka
పిచ్చుక
119
Spoonbill
spūnbil
స్పూన్బిల్
120
Spotbilled Pelican
spāṭ‌bilḍ pelikān
స్పాట్‌బిల్డ్ పెలికాన్
121
Spotted Dove
maccala ḍōv
మచ్చల డోవ్
122
Spotted Munia
maccala muniyā
మచ్చల మునియా
123
Spotted Owlette
maccala guḍlagūba
మచ్చల గుడ్లగూబ
124
Stork-Billed Kingfisher
koṅga-bilḍ kiṅg‌phiṣar
కొంగ-బిల్డ్ కింగ్‌ఫిషర్
125
Swallow
miṅgaḍāniki
మింగడానికి
126
Swan
Hansa
హంస
127
Tailorbird
ṭailarbarḍ
టైలర్బర్డ్
128
Teal (Common)
ṭīl (kāman)
టీల్ (కామన్)
129
Tern (Common)
ṭern (sādhāraṇaṁ)
టెర్న్ (సాధారణం)
130
Toucan
ṭūkān
టూకాన్
131
Treepie
ṭrīpī
ట్రీపీ
132
Turkey
semakodi
సీమ కోడి
133
Turtle Dove
tābēlu ḍōv
తాబేలు డోవ్
134
Vulture
rābandu
రాబందు
135
Whimbrel
vimbrel
వింబ్రెల్
136
White Wagtail
vaiṭ vāgṭail
వైట్ వాగ్టైల్
137
White-Bellied Sea Eagle
vaiṭ-bellīḍ sī īgil
వైట్-బెల్లీడ్ సీ ఈగిల్
138
White-Breasted Waterhen
vaiṭ-bresṭ vāṭar’hen
వైట్-బ్రెస్ట్ వాటర్హెన్
139
White-Headed Kite
vaiṭ heḍ gālipaṭaṁ
వైట్ హెడ్ గాలిపటం
140
White-Necked Stork
tellaṭi meḍa koṅga
తెల్లటి మెడ కొంగ
141
White-Rumped Munia
vaiṭ-rampḍ muniyā
వైట్-రంప్డ్ మునియా
142
Widgeon
viḍjiyan
విడ్జియన్
143
Woodpecker
Vaḍraṅgipiṭṭa
వడ్రంగిపిట్ట
144
Yellow-wattled Lapwing
pasupu-vāṭeḍ lāp‌viṅg
పసుపు-వాటెడ్ లాప్‌వింగ్
× Want To Learn Telugu?