Phone / WhatsApp : +91 90353 94805 support@ilearntelugu.com

Bird Names in Telugu and English

1 Albatross Albāṭrās అల్బాట్రాస్
2 Ashy Crowned Sparrow Lark āṣi kraunḍ spārō lārk ఆషి క్రౌన్డ్ స్పారో లార్క్
3 Ashy Prinia āṣi priniyā ఆషి ప్రినియా
4 Asian Paradise Flycatcher āsiyā pāraḍaij phlaikācar

ఆసియా పారడైజ్ ఫ్లైకాచర్

5 Asian White-Backed Vulture āsiyā vaiṭ-byākḍ rābandu

ఆసియా వైట్-బ్యాక్డ్ రాబందు

6 Baya Weaver Berrī vīvar బెర్రీ వీవర్
7 Black Kite black kite బ్లఖ్కైట్
8 Black Vulture nalla rābandu నల్ల రాబందు
9 Black-Bellied Tern blāk-bellīḍ ṭern బ్లాక్-బెల్లీడ్ టెర్న్
10 Black-Headed Ibis blāk heḍ aibis బ్లాక్ హెడ్ ఐబిస్
11 Blue-Rock Pigeon blū-rāk pāvuraṁ బ్లూ-రాక్ పావురం
12 Blyth’s Reed Warbler blait yokka rīḍ vārbler బ్లైత్ యొక్క రీడ్ వార్బ్లెర్
13 Brahminy Kite brāhmaṇa gālipaṭaṁ బ్రాహ్మణ గాలిపటం
14 Brown Shrike braun śrīk బ్రౌన్ శ్రీక్
15 Button Quail baṭan piṭṭa బటన్ పిట్ట
16 Cattle Egret paśuvula egreṭ పశువుల ఎగ్రెట్
17 Chough cau చౌ
18 Chukar Partidge cukar pārṭiḍj చుకర్ పార్టిడ్జ్
19 Citrine Wagtail siṭrin vāgṭail సిట్రిన్ వాగ్టైల్
20 Cock kāk కాక్
21 Coot (common) kūṭ (sādhāraṇaṁ) కూట్ (సాధారణం)
22 Coppersmith Barbet kāparsmit bārbeṭ కాపర్స్మిత్ బార్బెట్
23 Crane konga కొంగ
24 Crow kāki కాకి
25 Cuckoo kōkila కోకిల
26 Curlew karlev కర్లెవ్
27 Darter ḍārṭar డార్టర్
28 Dove paavuraalu పావురాలు
29 Drongo ḍrōṅgō డ్రోంగో
30 Duck bātu బాతు
31 Eagle gradha గ్రద్ద
32 Eastern Skylark tūrpu skailārk తూర్పు స్కైలార్క్
33 Egyptian Vulture ījipṭu rābandu ఈజిప్టు రాబందు
34 Eurasian Golden Oriole yurēṣiyan gōlḍen ōriyōl

యురేషియన్ గోల్డెన్ ఓరియోల్

35 Eurasian Spoonbill yurēṣiyan spūnbil యురేషియన్ స్పూన్బిల్
36 Fishing Eagle phiṣiṅg īgil ఫిషింగ్ ఈగిల్
37 Forest Wagtail phāresṭ vāgṭail ఫారెస్ట్ వాగ్టైల్
38 Gadwall gāḍvāl గాడ్వాల్
39 Gargany gārgānī గార్గానీ
40 Glossy Ibis niganigalāḍē aibis నిగనిగలాడే ఐబిస్
41 Goldfinch gōlḍ phinc గోల్డ్ ఫిన్చ్
42 Great Cormorant grēṭ kārmōreṇṭ గ్రేట్ కార్మోరెంట్
43 Great Egret Peria Kokku grēṭ egreṭ periyā kokku

గ్రేట్ ఎగ్రెట్ పెరియా కొక్కు

44 Great Hornbill grēṭ hārnbil గ్రేట్ హార్న్బిల్
45 Greenish Leaf Warbler ākupacca āku vārbler ఆకుపచ్చ ఆకు వార్బ్లెర్
46 Grey Headed Fishing Eagle grē heḍ phiṣiṅg īgil గ్రే హెడ్ ఫిషింగ్ ఈగిల్
47 Grey Heron grē herān గ్రే హెరాన్
48 Grey Pelican grē pelikān గ్రే పెలికాన్
49 Grey Wagtail grē vāg‌ṭail గ్రే వాగ్‌టైల్
50 Guinea Fowl giniyā pakṣulu గినియా పక్షులు
51 Harrier hāriyar హారియర్
52 Hawk hāk హాక్
53 Hen kōḍi కోడి
54 Hoatzin hōṭjin హోట్జిన్
55 Hoopoe hūpō హూపో
56 Hornbill hārnbil హార్న్బిల్
57 Hummingbird tenepitta తేనెపిట్ట
58 Indian Cormorant iṇḍiyan kārmōreṇṭ ఇండియన్ కార్మోరెంట్
59 Indian Little Grebe iṇḍiyan liṭil grīb ఇండియన్ లిటిల్ గ్రీబ్
60 Indian Pond Heron iṇḍiyan pāṇḍ herān

ఇండియన్ పాండ్ హెరాన్

61 Indian Treepie iṇḍiyan ṭrīpī ఇండియన్ ట్రీపీ
62 Kestrel kesṭrel కెస్ట్రెల్
63 Kingfisher lakumukipiṭṭa లకుముకిపిట్ట
64 Kite gradha గ్రద్ద
65 Lesser Goldenbacked Woodpecker takkuva gōlḍen‌byākḍ vuḍ‌pekkar

తక్కువ గోల్డెన్‌బ్యాక్డ్ వుడ్‌పెక్కర్

66 Little Corporant liṭil kārpōreṇṭ లిటిల్ కార్పోరెంట్
67 Little Crake liṭil krāk లిటిల్ క్రాక్
68 Little Egret liṭil egreṭ లిటిల్ ఎగ్రెట్
69 Little Grebe liṭil grīb లిటిల్ గ్రీబ్
70 Little-Ringed Plover liṭil-riṅgḍ plōvar లిటిల్-రింగ్డ్ ప్లోవర్
71 Love Bird lav barḍ లవ్ బర్డ్
72 Mascaw māskā మాస్కా
73 Magpie Robin māgpī rābin మాగ్పీ రాబిన్
74 Moorhen (Common) mūr’hen (sādhāraṇaṁ) మూర్హెన్ (సాధారణం)
75 Munia muniyā మునియా
76 Mynah mainā మైనా
77 Night Heron naiṭ herān నైట్ హెరాన్
78 Nightawk naiṭāk నైటాక్
79 Nightingale naiṭiṅgēl నైటింగేల్
80 Olive-Backed Pipit āliv-byākḍ pipiṭ ఆలివ్-బ్యాక్డ్ పిపిట్
81 Oriental White Ibis ōriyaṇṭal vaiṭ aibis ఓరియంటల్ వైట్ ఐబిస్
82 Osprey ōsprē ఓస్ప్రే
83 Ostrich uṣṭrapakṣi ఉష్ట్రపక్షి
84 Owl guḍlagūba గుడ్లగూబ
85 Painted Stork peyiṇṭeḍ koṅga పెయింటెడ్ కొంగ
86 Pallid Harrier pāliḍ hāriyar పాలిడ్ హారియర్
87 Pariah Kite pariyā kaiṭ పరియా కైట్
88 Parrot ciluka చిలుక
89 Passer Domesticus pāsar ḍomesṭikas పాసర్ డొమెస్టికస్
90 Peacock nemali నెమలి
91 Pelican pelikān పెలికాన్
92 Penguin peṅgvin పెంగ్విన్
93 Peregrine Falcon peregrain phālkan పెరెగ్రైన్ ఫాల్కన్
94 Phesant-Tailed Jacana pheseṇṭ-ṭeyilḍ jakanā ఫెసెంట్-టెయిల్డ్ జకనా
95 Pied Harrier paiḍ hāriyar పైడ్ హారియర్
96 Pigeon pāvuraṁ పావురం
97 Pipit pipiṭ పిపిట్
98 Pitta piṭṭa పిట్ట
99 Purple Heron parpul herān పర్పుల్ హెరాన్
100 Purple Moorhen parpul mūr’hen పర్పుల్ మూర్హెన్
101 Purple Rumped Sunbird parpul rampḍ san‌barḍ పర్పుల్ రంప్డ్ సన్‌బర్డ్
102 Quail piṭṭa పిట్ట
103 Red Shank reḍ ṣāṅk రెడ్ షాంక్
104 Red-Wattled Lapwing reḍ-vāṭeḍ lāp‌viṅg రెడ్-వాటెడ్ లాప్‌వింగ్
105 Red-Wingled Bush-lark reḍ-viṅglḍ buṣ-lārk రెడ్-వింగ్ల్డ్ బుష్-లార్క్
106 Reef Heron rīph herān రీఫ్ హెరాన్
107 Rhinoceros Hornbill khaḍgamr̥gaṁ hārn‌bil ఖడ్గమృగం హార్న్‌బిల్
108 Roller rōlar రోలర్
109 Rosy Starling rōjī sṭārliṅg రోజీ స్టార్లింగ్
110 Ruddy-Breasted Crake raḍḍī-bresṭ krāk రడ్డీ-బ్రెస్ట్ క్రాక్
111 SandPiper(Common) śāṇḍ‌paipar (sādhāraṇaṁ) శాండ్‌పైపర్ (సాధారణం)
112 Sea Eagle sī īgil సీ ఈగిల్
113 Shag ṣāg షాగ్
114 Shrike śrīkē శ్రీకే
115 Siskin siskin సిస్కిన్
116 Skylark skailārk స్కైలార్క్
117 Small Blue Kingfisher cinna blū kiṅg‌phiṣar చిన్న బ్లూ కింగ్‌ఫిషర్
118 Sparrow piccuka పిచ్చుక
119 Spoonbill spūnbil స్పూన్బిల్
120 Spotbilled Pelican spāṭ‌bilḍ pelikān స్పాట్‌బిల్డ్ పెలికాన్
121 Spotted Dove maccala ḍōv మచ్చల డోవ్
122 Spotted Munia maccala muniyā మచ్చల మునియా
123 Spotted Owlette maccala guḍlagūba మచ్చల గుడ్లగూబ
124 Stork-Billed Kingfisher koṅga-bilḍ kiṅg‌phiṣar కొంగ-బిల్డ్ కింగ్‌ఫిషర్
125 Swallow miṅgaḍāniki మింగడానికి
126 Swan Hansa హంస
127 Tailorbird ṭailarbarḍ టైలర్బర్డ్
128 Teal (Common) ṭīl (kāman) టీల్ (కామన్)
129 Tern (Common) ṭern (sādhāraṇaṁ) టెర్న్ (సాధారణం)
130 Toucan ṭūkān టూకాన్
131 Treepie ṭrīpī ట్రీపీ
132 Turkey semakodi సీమ కోడి
133 Turtle Dove tābēlu ḍōv తాబేలు డోవ్
134 Vulture rābandu రాబందు
135 Whimbrel vimbrel వింబ్రెల్
136 White Wagtail vaiṭ vāgṭail వైట్ వాగ్టైల్
137 White-Bellied Sea Eagle vaiṭ-bellīḍ sī īgil వైట్-బెల్లీడ్ సీ ఈగిల్
138 White-Breasted Waterhen vaiṭ-bresṭ vāṭar’hen వైట్-బ్రెస్ట్ వాటర్హెన్
139 White-Headed Kite vaiṭ heḍ gālipaṭaṁ వైట్ హెడ్ గాలిపటం
140 White-Necked Stork tellaṭi meḍa koṅga తెల్లటి మెడ కొంగ
141 White-Rumped Munia vaiṭ-rampḍ muniyā వైట్-రంప్డ్ మునియా
142 Widgeon viḍjiyan విడ్జియన్
143 Woodpecker Vaḍraṅgipiṭṭa వడ్రంగిపిట్ట
144 Yellow-wattled Lapwing pasupu-vāṭeḍ lāp‌viṅg పసుపు-వాటెడ్ లాప్‌వింగ్

We hope you found the sample lessons enjoyable.

If you are interested, please don’t hesitate to get in touch with us. Our team will reach out to you via email or phone as soon as possible.