Flower Names in Telugu and English

Sr.No Word Telugu word Telugu Translation
1 Arabian Jasmine Arēbiyā jāsmin అరేబియా జాస్మిన్
2 African Marigold āphrikan mērigōlḍ ఆఫ్రికన్ మేరిగోల్డ్
3 Artabotrys Uncinatus ārṭābōṭris ansināṭas ఆర్టాబోట్రిస్ అన్సినాటస్
4 Blue water lily blū vāṭar lillī బ్లూ వాటర్ లిల్లీ
5 Bougainvillea baugenvilla బౌగెన్విల్ల
6 China Rose, Chinese Hibiscus cainā rōj, cainīs mandāra చైనా రోజ్, చైనీస్ మందార
7 Chrysanthemum krisāntimaṁ క్రిసాన్తిమం
8

Cobra saffron, Ceylon ironwood,

Indian rose chestnut

kōbrā kuṅkuma, silōn airan‌vuḍ, 

iṇḍiyan rōj cesṭnaṭ

కోబ్రా కుంకుమ, సిలోన్ ఐరన్‌వుడ్, 

ఇండియన్ రోజ్ చెస్ట్నట్

9 Cockscomb, Feathered Amaranth kāks kāmb, rekkalugala amarānt

కాక్స్ కాంబ్, రెక్కలుగల 

అమరాంత్

10 Crape jasmine, Carnation of India krēp malle, kārnēṣan āph iṇḍiyā

క్రేప్ మల్లె, కార్నేషన్ ఆఫ్

 ఇండియా

11 Crossandra, Firecracker Flower krāsāṇḍrā, phair‌krākar phlavar క్రాసాండ్రా, ఫైర్‌క్రాకర్ ఫ్లవర్
12

Cypress vine, Star Glory,

Hummingbird vine

saipras vain, sṭār glōrī,

 ham’miṅg‌barḍ vain

సైప్రస్ వైన్, స్టార్ గ్లోరీ, 

హమ్మింగ్‌బర్డ్ వైన్

13 Cananga Odorata kenaṅgā ōḍōrāṭā కెనంగా ఓడోరాటా
14 Canangabum kanaṅgābaṁ కనంగాబం
15 Crape Jamine krēp jamain క్రేప్ జమైన్
16 Daffodils ḍāphōḍils డాఫోడిల్స్
17 Damask Rose ḍamāsk rōj డమాస్క్ రోజ్
18 Datura ḍāturā డాతురా
19 Dahlia ḍahliyā డహ్లియా
20 Daisy ḍaisī డైసీ
21 Elephant Creeper ēnugu lata ఏనుగు లత
22 Four O’ clock, beauty of the night

nālugu ō’gaḍiyāraṁ,

rātri andaṁ

నాలుగు ఓ ‘గడియారం, 

రాత్రి అందం

23 Frangipani phrāṅgipani ఫ్రాంగిపని
24 Fragrant Screw Pine suvāsana skrū pain సువాసన స్క్రూ పైన్
25 Ficus Glomata phikas glōmāṭā ఫికస్ గ్లోమాటా
26 Ghanera ghanērā ఘనేరా
27 Globe Amaranth glōb amarānt గ్లోబ్ అమరాంత్
28 Golden champa gōlḍen campā గోల్డెన్ చంపా
29 Green Shrimp plant ākupacca royyala mokka ఆకుపచ్చ రొయ్యల మొక్క
30 Gallant Soldier andamaina sōljar అందమైన సోల్జర్
31 Gloriosa Lily glōriyōsā lillī గ్లోరియోసా లిల్లీ
32 Gomphrena Globosa gōmphrenā glōbōsā గోంఫ్రెనా గ్లోబోసా
33 Hari Chamba hari camba హరి చంబ
34 Herim Odorum herim oḍōraṁ హెరిమ్ ఒడోరం
35 Hibiscus mandāra మందార
36 Indian Tulip iṇḍiyan tulip ఇండియన్ తులిప్
37 Ixora, Jungle flame iksōrā, jaṅgil jvāla ఇక్సోరా, జంగిల్ జ్వాల
38 Kewda, Fragrant Screw Pine kevḍā, suvāsana skrū pain కెవ్డా, సువాసన స్క్రూ పైన్
39 Kunda, Star Jasmine kuṇḍā, sṭār jāsmin కుండా, స్టార్ జాస్మిన్
40 Kurinji kurin̄ji కురింజి
41 Law’s Persian Violet lā yokka perṣiyan vaileṭ లా యొక్క పెర్షియన్ వైలెట్
42 Lotus tamarapuvvu తామర పువ్వు
43 Lavandula Augustifolia lāvāṇḍulā agasṭiphōliyā లావాండులా అగస్టిఫోలియా
44 Lily lillī లిల్లీ
45 Madan mogra, Arabian Jasmine madan mōgrā, arēbiyā jāsmin మదన్ మోగ్రా, అరేబియా జాస్మిన్
46 Marigold banti puvvu బంతి పువ్వు
47 Memecylon Tinctorium memesilān ṭiṅkṭōriyaṁ మెమెసిలాన్ టింక్టోరియం
48

Madhavi lata, Hiptage, 

Helicopter flower

mādhavi latā, hipṭēj, 

helikāpṭar phlavar

మాధవి లతా, హిప్టేజ్,

 హెలికాప్టర్ ఫ్లవర్

49 Malabar glory lily, superb lily

malabār kīrti lillī, 

adbhutamaina lillī

మలబార్ కీర్తి లిల్లీ, 

అద్భుతమైన లిల్లీ

50 Maloo creeper mālū lata మాలూ లత
51 Maulsari, Bullet wood maulsari, bulleṭ kalapa మౌల్సరి, బుల్లెట్ కలప
52 Midday Flower, Scarlet Mallow miḍ ḍē phlavar, skārleṭ mallō మిడ్ డే ఫ్లవర్, స్కార్లెట్ మల్లో
53 Night-flowering Jasmine rātri puṣpin̄cē jāsmin రాత్రి పుష్పించే జాస్మిన్
54 Narcissus nārsisas నార్సిసస్
55 Nyphaea Lotus naiphiyā lōṭas నైఫియా లోటస్
56 Oleander oliṇḍar ఒలిండర్
57 Peacock Flower nemali puvvu నెమలి పువ్వు
58 Periwikle perivikil పెరివికిల్
59

Pink Jasmine, Winter Jasmine,

Chinese Jasmine

piṅk jāsmin, viṇṭar jāsmin,

 cainīs jāsmin

పింక్ జాస్మిన్, వింటర్ జాస్మిన్, 

చైనీస్ జాస్మిన్

60 Pride of India, Queen Crape Myrtle

praiḍ āph iṇḍiyā, kvīn krāp

 mirṭil

ప్రైడ్ ఆఫ్ ఇండియా, 

క్వీన్ క్రాప్ మిర్టిల్

61 Queen Crape Myrtle kvīn krāp mirṭil క్వీన్ క్రాప్ మిర్టిల్
62 Quick Weed, Gallant soldier

tvarita kalupu, andamaina 

sainikuḍu

త్వరిత కలుపు, అందమైన

సైనికుడు

63 Rose gulābī గులాబీ
64 Rafflesia rāphlēsiyā రాఫ్లేసియా
65 Sunflower poddutiruguḍu పొద్దుతిరుగుడు
66 Safflower kuṅkuma puvvu కుంకుమ పువ్వు
67 Shoeflower ṣūphlavar షూఫ్లవర్
68 Tanner’s cassia ṭānnars kāsiyā టాన్నర్స్ కాసియా
69 Tagetes Erecta ṭāgeṭs erekṭā టాగెట్స్ ఎరెక్టా
70 Tribulus Terrestris ṭribyulas ṭeresṭris ట్రిబ్యులస్ టెరెస్ట్రిస్
71 Water lily kaluva కలువ
72 Winter Jasmine viṇṭar jāsmin వింటర్ జాస్మిన్
73 White orchid telupu ārciḍ తెలుపు ఆర్చిడ్
74 Zinnia jinniyā జిన్నియా